Free, fast and simple

Dodaj do zak?adki
pl
Narz?dzia

JSON decode online

YOUR JSON code:

    
Valid
Not valid

Result:

Error: output is not valid, please check errors in code editor section.

Warning: There is no data in code editor section, please provide your json.

Nasze narz?dzie jest bardzo proste i pomo?e Ci pracowa? z jsonem w edytorze. Podaj swój kod po lewej stronie i uzyskaj wynik po prawej stronie. Mo?esz zmieni? swój json lub doda? nowe wiersze w edytorze. Je?li potrzebujesz zachowa? swój kod – po prostu pobierz go! Aby uzyska? wi?cej informacji, przeczytaj poni?ej.

Co to jest JSON?

JSON, czyli JavaScript Object Notation, jest jednym z wielu formatów u?ywanych do reprezentacji danych. Wprowadzony w latach 2000-tych jako cz??? JavaScriptu, krok po kroku sta? si? jednym z najpopularniejszych formatów wymiany danych.

JavaScript Object Notation ma wiele zalet:

Plusy i minusy korzystania z JSON decode

Wady korzystania z JSON:

 • Podej?cie Key/Value - klucz, podobnie jak warto??, jest u?ywany w cudzys?owie (" "). S? one oddzielone dwukropkiem (:) i przecinkami (,) co u?atwia zarówno czytanie jak i pisanie.
 • Schema Support - format jest kompatybilny z szerok? gam? przegl?darek
 • Jest to najlepsze narz?dzie do udost?pniania danych - json pozwala na darmowe udost?pnianie danych o dowolnym mo?liwym rozmiarze, poprzez przechowywanie ich w tablicach, które pozwalaj? na ?atwy i szybki transfer danych.
 • Format danych JSON jest niezale?ny od konkretnych aplikacji. Obs?uguje go wi?kszo?? przegl?darek.
 • JSON jest ?atwy do nauczenia, ?atwy do odczytania i ?atwy do zrozumienia.

Na pewno s? jakie? minusy jak:

 • Nie jest on w pe?ni bezpieczny.
 • Jest on ograniczony pod wzgl?dem obs?ugiwanych typów danych.

Kilka innych ciekawych faktów na temat JSON:

 • Format ten zosta? okre?lony przez amerykańskiego programist? komputerowego, zajmuj?cego si? rozwojem JavaScript, Douglasa Crockforda.
 • Zosta? on rozszerzony z j?zyka skryptowego JavaScript.
 • Zosta? on zaprojektowany do wymiany danych czytelnych dla cz?owieka.
 • JSON ma schemat (Termin "schemat" odnosi si? do organizacji danych jako schemat tego, jak zbudowana jest baza danych). JSON Schema to standard IETF zapewniaj?cy format tego, jakie dane JSON s? wymagane dla danej aplikacji i jak z nimi wspó?dzia?a?.
 • Rozszerzeniem nazwy pliku jest .json.
 • JSON Internetowy typ mediów to application/json.
 • Jednolity identyfikator typu to public.json

Zastosowania JSON:

 • Format JSON s?u?y do serializacji i przesy?ania ustrukturyzowanych danych przez po??czenie sieciowe.
 • S?u?y do przesy?ania danych pomi?dzy serwerem a aplikacjami internetowymi.
 • API i serwisy internetowe wszystkie one wykorzystuj? format JSON, aby dostarczy? nam dane.
 • Mo?e by? równie? u?ywany z nowoczesnymi j?zykami programowania.

Czym jest JSON Editor Online?

Dekoder online jest darmowy i jest do?? ?atwym narz?dziem do u?ycia. Edytor pomo?e Ci zdekodowa? i pracowa? z danymi JSON. Elvin.tools JSON decoder online b?dzie dobrze dzia?a? we wszystkich systemach operacyjnych, takich jak: Windows, Mac, Linux. Ponadto, mo?na go u?ywa? w?ród wszystkich ulubionych przegl?darek: Chrome, Opera, Firefox, Safari i Microsoft Edge bez wzgl?du na to z jakiego systemu i przegl?darki korzystasz – darmowy edytor sparsuje dane na najwy?szym poziomie.

Z pomoc? naszego darmowego JSON decoder online mo?esz:

 • Utwórz swój kod JSON od samego pocz?tku i upewnij si?, ?e parser online zapewnia ci prawid?ow? sk?adni?, edytor b?dzie odpowiedzialny za parsowanie danych wej?ciowych.
 • Wpisuj, kopiuj i wklejaj bezpo?rednio.
 • Spraw, aby twoje ci?gi kodu by?y bardziej zrozumia?e.
 • Zarz?dzaj kodem w prosty sposób.
 • Odkoduj wszystkie dane wej?ciowe.
 • Dodaj/usuń/edytuj/paruj/dekoduj nowy wiersz.
 • Pobierz go jako plik lub zapisz jako link.
 • B?d? pewien, ?e ?aden b??d nie zostanie pomini?ty.

Dlaczego warto skorzysta? z naszego parsera JSON online?

Programowanie jest z pewno?ci? rodzajem aktywno?ci, która mo?e by? wymagaj?ca i interesuj?ca w tym samym czasie. Podczas „kodowania” musisz by? uwa?ny, musisz pami?ta? o tonach informacji, nigdy nie zapomina? o celu końcowym, dotrzymywa? napi?tych terminów – i wielu innych rzeczach w tym samym czasie (co zdecydowanie nie jest naj?atwiejsz? rzecz? na tej planecie). Dlatego jest OK, aby pope?ni? b??dy, by? w po?piechu, zapomnie? cudzys?ów, na przyk?ad.

Aby u?atwi? ten proces i oszcz?dzi? komórki nerwowe, mo?esz skorzysta? z naszego edytora Elvin json online ca?kowicie za darmo i mie? pewno??, ?e parser rozszyfruje wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane.

Porady i wskazówki

 • Whitespace (Space, Horizontal tab, Line feed, lub New line lub Carriage return) nie ma znaczenia w JSON. Mo?na go równie? zminifikowa? bez wp?ywu na dane.
 • Nazwy literalne obiektów MUSZ? by? pisane ma?ymi literami (tj. null, false, true itp.).
 • Liczba w cudzys?owie to ci?g znaków, a nie liczba. To samo dotyczy liczby boolean.
 • Domy?lnym kodowaniem unicode dla JSON jest UTF-8 (zobacz wszystkie typy mediów aplikacji
 • Pierwszym znakiem tekstu JSON musi by? "[" lub "{". Ka?dy inny znak jest niewa?ny.
 • I oczywi?cie nie zapomnij zdekodowa? i sparsowa? swój JSON za pomoc? naszego darmowego parsera online.

Najcz??ciej zadawane pytania (FAQ)

Ile musz? zap?aci?, aby móc korzysta? z tego parsera ci?gów?

Dekoder jest ca?kowicie darmowy: nie musisz nic p?aci? i mo?esz go u?ywa? do dowolnej ilo?ci informacji.

Jak edytowa? plik JSON?

Mo?esz kopiowa?-wkleja? swój kod, wgrywa? plik z potrzebnymi danymi, pobiera? z adresu URL, który ju? posiada JSON. Zawarto?? mo?esz edytowa? w podobny sposób jak w innych edytorach tekstu: po prostu wprowadzasz now? tre?? za pomoc? klawiatury. Edytowany fragment danych zostanie wy?wietlony w kolumnie Your Result

Czy mog? pracowa? z du?ymi plikami JSON?

Tak!!! Elvin.tools Json decode online pozwala na prac? z du?ymi plikami do 10 mb.

Czy mog? stworzy? json od podstaw?

Tak, na pewno! A potem nasz parser pomo?e ci edytowa? i dekodowa? twój json zgodnie ze wszystkimi zasadami.

xxfseo.com