Free, fast and simple

Dodaj do zak?adki
pl
Narz?dzia

JSON beautifier online

YOUR JSON code:

    

Result json:

Error: output is not valid, please check errors in code editor section.

Warning: There is no data in code editor section, please provide your json.

    

Wprowadzenie do JSON Beautifier i jego korzy?ci

JavaScript Object Notation, czyli JSON to format tekstowy, którego mo?esz u?ywa? z dowolnym j?zykiem programowania. Dowiedzmy si?’jak upi?ksza kod JSON beautifier. Pod??a on za zasadami C, C++, C#, Javy, JavaScript i Pythona, które programi?ci ju? znaj?. Te cechy sprawiaj?, ?e jest to idealny j?zyk do wymiany danych. Dzi?kujemy Douglasowi Crockfordowi jako projektantowi JSON.
W skrócie, JSON beautifier online sprawia, ?e twoje dane s? bardziej czytelne, jasne i por?czne dla z?o?onych struktur danych. U?yj tego narz?dzia, aby przekszta?ci? zagracony plik w kawa?ek, który mo?na ?atwo odczyta?.

Oto prosta implementacja JSON beautifier w JavaScript, PHP i Pythonie:

JavaScript:

function jsonBeautifier(jsonString) {
 return JSON.stringify(JSON.parse(jsonString), null, 2);
}

PZP:

function jsonBeautifier($jsonString) {
 return json_encode(json_decode($jsonString), JSON_PRETTY_PRINT);
}

Python:

import json
def jsonBeautifier(jsonString):
 return json.dumps(json.loads(jsonString), indent=2)

Wszechstronno?? i wygoda formatu danych JSON

Uk?ada dane w pary klucz warto??, gdzie ka?dy klucz odpowiada okre?lonej warto?ci. Jednak JSON oferuje znacznie wi?cej ni? ta prosta struktura. Programi?ci u?ywaj? go do reprezentowania dowolnego typu danych, w tym obiektów, tablic, liczb, a nawet booleans.
Tak, dzia?a w po??czeniu z JavaScriptem, ale jest to format niezale?ny od j?zyka. Mo?esz swobodnie u?ywa? go z dowolnym j?zykiem programowania.
Je?li zapytasz nas o najistotniejsz? zalet?, powiemy Ci, ?e dla istot ludzkich praca z danymi JSON i ich zrozumienie to bu?ka z mas?em. ?atwo jest te? przesy?a? je przez Internet i przechowywa? w bazach danych, poniewa? sk?adaj? si? z tekstu.

Na co pozwoli Ci nasze narz?dzie upi?kszaj?ce?

Nasz pretenduj?cy JSON pozwoli Ci na:

 • Sformatuj swój kod, aby czyta? bez wysi?ku;
 • Dodaj lub usuń bia?? przestrzeń i wci?cie z twojego kodu;
 • Zobacz swój kod w "?adnym" formacie.

Instrukcje krok po kroku dotycz?ce korzystania z upi?kszacza formatu JSON online

 • We? plik gotowy do upi?kszenia i otwórz go w edytorze tekstu.
 • Skopiuj zawarto?? swojego pliku JSON i wklej go do pola wej?ciowego na naszym upi?kszaczu. Nast?pnie kliknij przycisk "Beautify JSON".
 • Twoje teraz sformatowane dane pojawi? si? w polu wyj?ciowym ekranu. Mo?esz skopiowa? te dane i u?y? ich gdziekolwiek potrzebujesz.

FAQ na temat JSON beautifier

Co to jest JSON?

Jest to lekki format wymiany danych: ludzie mog? go czyta? i pisa?, a maszyny parsowa? i generowa?. JSON dzia?a z dowolnym j?zykiem, wykorzystuj?c zasady rodziny "C".

Co to jest upi?kszacz?

Jest to instrument, który mo?e wzi?? twój zminifikowany lub skompresowany kod JSON i uczyni? go bardziej czytelnym poprzez dodanie bia?ych przestrzeni i wci??. Mo?e by? pomocny podczas próby debugowania twojego kodu lub pracy z du?ymi ilo?ciami danych.

Dlaczego warto u?ywa? JSON beautifier?

Jest kilka powodów, dla których mo?esz chcie? go u?y?: 1. Aby twój kod by? bardziej czytelny: Je?li pracujesz z du?? ilo?ci? danych, dodanie bia?ych przestrzeni i wci?? mo?e pomóc uczyni? twój kod bardziej czytelnym i ?atwiejszym do debugowania. 2. Aby zmniejszy? rozmiar swojego kodu: minifikacja lub kompresja. - Czy dane, które sformatowa?em w twoim narz?dziu upi?kszaj?cym JSON, s? gdzie? zapisane? Kiedy u?ywasz narz?dzia upi?kszaj?cego, nie pomaga ono zapisa? twoich danych. To narz?dzie reformuje twoje dane, aby by?y bardziej czytelne.

Czy musz? p?aci? za wasze narz?dzie?

Jest to darmowe narz?dzie online, którego mo?esz u?y? do sformatowania swojego kodu JSON.

Czy twój upi?kszacz dzia?a w trybie offline?

Opracowali?my nasz serwis do pracy w trybie offline, wi?c mo?esz z niego korzysta? bez po??czenia z internetem. Pobierz plik, który chcesz upi?kszy? i prze?lij go do naszego serwisu.

Jakie operacje mog? wykona? za pomoc? JSON beautifier?

To mo?e sformatowa? twój kod, aby uczyni? go bardziej czytelnym i zwartym. Ponadto, upi?kszacz kodu mo?e równie? lintowa? twój kod, dzi?ki czemu mo?esz znale?? i naprawi? wszelkie b??dy w swojej sk?adni.

xxfseo.com